Secretar

NUME SI PRENUME:
Burlea Alexandru

ADRESA:
com. Rediu, judetul Neamt

STARE CIVILĂ: căsătorit, doi copii

TELEFON:
0730/091082

E-MAIL:
primariarediusecretar@yahoo.com

CARIERĂ PROFESIONALĂ:
– 16 iulie 1990 – 23 februarie 2007 – Responsabil urbanism la Primaria com. Dumbrava Rosie din jud. Neamt;
– 23 februarie 2007 – până în prezent – Secretar al Unităţii administrativ teritoriale Rediu din judeţul Neamţ.

STUDII:
– 1986 – 1990 Liceul industrial nr. 5 (Liceul de construcţii) din Piatra-Neamţ – meseria „desenator tehnic”;
– 2000 – 2005 Facultatea de Management din cadrul Universităţi „George Bacovia” din Bacău, specializarea – „administratie publică”;
– 2006 – 2008 Facultatea de contabilitate şi informatică de gestinune din cadrul Universităţii „Geoprge Bacovia” din Bacău, master – „gestiunea resurselor în administraţie publică”.

LIMBI STRAINE :
– franceza mediu;
– rusă mediu;
– engleză citit.

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI
– principalele atribuţiuni ale secretarului unităţii administrativ teritoriale sunt cele menţionate de art. 85 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republică cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale,
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,
f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor
emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu
prevede altfel, i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter
normativ, j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor
cu caracter secret, stabilit potrivit legii, k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate
copiilor cu actele originale, in conditiile legii,
(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau primar.