Procese verbale ședințe C.L.

PV sedinte CL Rediu 2018
P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 27 septembrie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 26 iunie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 26 aprilie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 23 februarie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 30 martie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 13 februarie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 26 octombrie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 27 noiembrie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 25 mai 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 27 noiembrie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 30 iulie 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 31 august 2018

P.V. al sed. C.L. Rediu din data de 31 ianuarie 2018