Hotărâri ale Consiliului Local

HCL REDIU 2023

HCL NR. 1 din 5 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022

HCL nr. 2 din 20 ianuarie 2023 privind modificarea si completarea HCL 82 din 19 decembrie 2022, referitoarela stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor sp.

HCL NR. 3 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea nr respectiv stabilirea cuantumului salariilor asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap grav de la nivelul Comunei Rediu

HCL NR. 4 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal, privind introducere teren în intravilan pentru Construire pensiune agroturistică și spații procesare produse alimentare specifice…

HCL NR. 5 din 20 ianuarie 2023 privind stabilirea taxei de închiriere a microbuzelor școlare

HCL NR. 6 din 20 ianuarie 2023 privind subvenționarea unor Contracte de furnizare a serviciilor sociale numiților Motfolea Viorica și Munteanu Neculai

HCL NR. 7 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Rediu pentru anul 2023

HCL NR. 8 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acțiune sau de lucrări de interes local desfășurate de beneficiarii ajutorului social

HCL NR. 9 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Rediu, județul Neamț

HCL NR. 10 din 24 februarie 2023 privind aprobarea subvenționării din bugetul local a taxei de salubritate respectiv a contravalorii consumului de apă pentru unele persoane juridice

HCL NR. 11 din 24 februarie 2023 privind aprobarea aderarii Comunei Rediu, la parteneriatul LEADER, reprezentat de Asociatia Drumurile Bistritei, in scopul implementarii Strategiei de dezvoltare locala

HCL NR. 12 din 24 februarie 2023 privind însușirea Procesului-verbal de negociere încheiat între Comuna Rediu și C.N. Poșta Română S.A. privind locația în care funcționează Oficiul poștal Rediu, spațiu …

HCL NR. 13 din 24 februarie 2023 privind înscrierea în inventarul bunurilor Comunei Rediu a bunurilor achiziționate în cadrul Proiectului Dotare S.V.S.U. Rediu, Județul Neamț

HCL NR. 14 din 14 februarie 2023 privind acordul de principiu în ceea ce privește închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren proprietatea Comunei Rediu

HCL NR. 15 din 24 februarie 2023 privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de la nivelul Comunei Rediu

HCL NR. 15

HCL NR. 16 din 24 februarie 2023 privind însușirea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

HCL NR. 17 din 24 februarie 2023 privind desemnarea președintelui de ședință

HCL NR. 18 din 24 februarie 2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023

HCL NR. 19 din 24 februarie 2023 privind diminuarea valorii prețului contractului în cadrul lucrărilor executate la obiectivul Modernizare drumuri de interes local, comuna Rediu, județul Neamț

HCL REDIU 2022

HCL NR. 1 din 6 ianuarie 2022 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli pt anul 2021 al Com. Rediu

HCL NR. 2 din 31 ianuarie 2022 privind însușirea fișelor de fundamentare de stabilire a prețurilor deșeurilor colectate de S.C.ROZNOVSAL S.R.L. Roznov

HCL NR. 3 din 31 ianuarie2022 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Rediu pt anul 2022

HCL NR. 4 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ

HCLNR5~1

HCL NR. 6 din 31 ianuarie 2022 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021

HCL NR. 7 din 31 ianuarie 2022 privind implementarea unei măsuri în ceea ce privește acordarea domiciliului în Comuna Rediu din jud. Neamț

HCL NR. 8 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Raportului de execuție bugetară la data de 31 decembrie 2021

HCL NR. 9 din 18 februarie 2022 privind desemnarea președintelui de ședință

HCL NR. 10 din 18 februarie 2022 privind acordarea în regim de urgență a unui ajutor de înmormântare

HCLNR1~3

HCLNR1~4

HCL NR. 13 din 9 martie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Rediu în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al Comunei Rediu

HCL NR. 14 din 9 martie 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 15 din 22 martie 2022 privind aderarea comunei Rediu la Asociația Comunelor din România

HCL NR. 16 din 22 martie 2022 pentru aderarea la Acordul de cooperare nr. 1431 din 15.12.2016 pt organizarea și exercitarea funcției de audit publiuc intern

HCL NR. 18 din 22 martie 2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN COM. REDIU, JUD. NEAMȚ, prin PNNRR 2022 C-10 FONDUL LOCAL

HCL NR. 19 din 22 martie 2022 privind prelungirea valabilității Planului urbanistic general și aRegulamentului local de urbanism al Com. Rediu din jud. Neamț

HCLNR2~2

HCL NR. 22 din 4 aprilie 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 17 din 22.03.2022

HCL NR. 23 din 4 aprilie 2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 18 din 22.03.2022

HCL NR. 24 din 4 aprilie 2022 privind aprobarea achiziției de servicii de consultanta privind realizarea si implementarera registrului de evidenta nationala a nomenclaturilor stradale

HCL NR. 25 din 4 aprilie 2022 privind acordarea în regim de urgență a unui ajutor de înmormântare

HCL NR. 27 din 4 aprilie 2022 privind decontarea unor cheltuieli salariaților primăriei în exercitarea unor activitati pt situatii de urgente imperative in afara orelor de program

HCL NR. 28 din 21 aprilie 2022 privind sărbătorirea centenarului domnului Motfolea Gh. Vasile

HCL NR. 29 din 21 aprilie 2022 privind acordarea în regim de urgență a unor ajutoare de înmormântare

HCL NR. 30 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pt obiectivul de investitii in cadrul Propgramului National de Investitii Anghel Saligny

HCL NR. 31 din 21 aprilie 2022 privind amplasarea unui banner publicitar pe cadru existent

HCL NR. 32 din 21 aprilie 2022 privind imputernicireas primarului comunei în ceea ce priveste contractarea serviciilor unui avocat sau case de avocatura pt reprezentarea Consiliului local Rediu în Dosarele

HCL NR. 33 din 21 aprilie 2022 privind constituirea dreptului de proprietate sotilor def. Danaila Gh. Gheorghe și Danaila T. Maria in baza art. 36, alin 3 din Legea nr.18 din 1991

HCL NR. 34 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Contractului standard de constituire a dreptului de servitute pt realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării

HCL NR.35 din 27 mai 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 36 din 27 mai 2022 privind modificarea art. al H.C.L. Rediu nr. 40 din 29 iulie 2013, referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții Aparatului de specialitate al primarului com. Rediu

HCL NR. 37 din 27 mai 2022 privind acordarea în regim de urgență a unor ajutoare de înmormântare

HCL NR. 38 din 27 mai 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pt Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Neamț

HCL NR. 39 din 27 mai 2022 privind contractarea serviciilor juridice a unui avocat sau case de avocatura in vederea reprezentarii intereselor Com. Rediu

HCL NR. 40 din 27 mai 2022 privind aprobarea D.A.L.I. si a Indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare, extindere si dotare corp primarie com. Rediu

HCL NR. 41 din 27 mai 2022 privind aprobarea investitiei pt obiectivul Construire sală de sport-balon

HCL NR. 42 din 27 mai 2022 privind desemnarea președintelui de ședință

HCL NR. 43 din 24 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 44 din 24 iunie 2022 privind stabilirea Zilei Comunei Rediu respectiv a locatiei, programului si altor cheltuieli aferente acesteia

HCL NR. 45 din 24 iunie 2022 privind aprobarea investitiei pentru obiectivul Construire sală de sport-balon in comuna Rediu, jud. Neamt

HCL NR. 46 din 24 iunie 2022 privind aprobarea investitiei pt obiectivul Lucrari de amenajare a cailor de acces pietonalșe cu pavaje rezidentiale

HCL NR. 47 din 29 iulie 2022 privind aprobarea investitiei pt obiectivul Construire sală de sport-balon ân comuna Rediu, județul Neamț

HCL NR. 48 din 29 iulie 2022 privind modificarea Hotararii Consiliului local Rediu nr. 49 din 4 decembrie 2020, referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pt anul 2

HCL NR. 49 din29 iulie 2022 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mazarini Gheorghe

HCL NR. 50 din 26 august 2022 privind neasumarea resposabilitatilor referitoare la organizarea procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru de prestare a serviciilor pt derularea măsurilor

HCL NR. 51 din 26 august 2022 privind rectificarea bugetului local pt anul 2022

HCL NR. 52 din 26 august 2022 privind desemnarea președintelui de ședință

HCL NR. 53 din 26 august 2022 privind punerea la dispozitia proiectului Extinderea sistemului de apa si de canalizare in aglomerarile Savinesti-Roznov, Zanesti, Podoleni, Costisa, Romani, Rediu si Piatra-Soi

HCL NR. 54 din 26 august 2022 privind investitia Lucrari pt decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale in perimetrul Costisa amonte, rau Bistrita, centrul …

HCL NR. 55 din 26 august 2022 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului local Rediu nr. 38 din 10 noiembrie 2020, referitoare la organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Cons.local Red

HCL NR. 56 din 8 septembrie 2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, pentru ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL, PUG IN COMUNA REDIU JUDETUL NEAMT, prin PNRR-2022-C10-FONDUL LOCAL

HCL NR. 57 din 8 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 58 din 30 septembrie 2022 privind încheierea directă a unui imobil proprietatea publică a Comunei Rediu situat în Clădirea birouri

HCL NR. 59 din 30 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 63 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul Ecosistem digital interconectatr si integrat in cadrul Județului Neamț

HCL NR. 64 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pt Proiectul regional de dezvoltare a infr…..

HCL NR. 65 din 30 septembrie 2022

HCL NR. 66 din 30 septembrie 2022 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Rediu nr. 71 din 2021, referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pt

HCL NR. 67 DIN 30 septembrie 2022 privind abrogarea Hotararii Consiliului local Rediu nr. 54 din 26 august 2022, referitoare la promovarea investitiei Lucrari pt decolmatare, regularizare si reprofilare albie.

HCL NR. 68 din 30 septembrie 2022 privind investitia Lucrari pt decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea de agregate minerale in perimetrul Costisa amonte, rau Bistrita, centrul..

HCL NR. 69 DIN 30 SEPTEMBRIE 2022 privind înscrierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al Comunei Rediu

HCL NR. 71 din 30septembrie 2022 privind suspendarea Contractului de închiriere nr. 1438 din 7 iunie 2021, având ca titulară pe Racariu Ana

HCL NR. 72 din 28 octombrie 2022 privind modificarea art. 1 al Hotararii Consiliului local Rediu nr. 31 din 21 aprilie 2022, referitoare la amplasarea unui banner publicitar pe cadru existent se modifica….

HCL NR. 73 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat, respectiv alte masuri pt asigurarea …

HCL NR. 73.1 din 28 octombrie 2022 privind însușirea Acordului de cooperare pt asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial

HCL NR. 74 din 23 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pt anul 2022

HCL NR. 75 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea Programului de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale, drumurile vicinale si aleele pietonale in perioada de iarna

HCL NR. 76 din 23 noiembrie 2022 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR. 77 din 23 noiembrie 2022 privind acordul de principiu referitor la inscrierea unor suprafete de teren in domeniul privat al Com. Rediu

HCL NR. 78 din 29 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pt anul 2022

HCL NR. 79 din 29 noiambrie 2022 privind alocarea unpor sume din bugetul local pt obiceiurile de iarna

HCL NR. 80 din 19 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022

HCL NR. 81 din 19 decembrie 2022 privind aprobarea Retelei scolare de la nivelul Comunei Rediu din judetul Neamt pt anul scolar 2023-2024

HCL NR. 82 din 19 decembrie 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pt anul 2023

HCL NR. 83 din 19 decembrie 2022 privind modificarea art. 1 al H.C.L. Rediu nr. 40 din 29 iulie 2013, referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii Aparatului de specialitate al primarului

HCL NR. 84 din 19 decembrie 2022 privind însușirea fișelor de fundamentare de stabilire a preturilor deseurilor colectate de S.C.ROZNOVSAL S.R.L. Roznov

 

HCL REDIU 2021

HCL NR.1 DIN 19 IANUARIE 2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli pentrru anul 2020 al Comunei Rediu

HCL NR.2 DIN 6 IANUARIE 2021 privind aprobarea Retelei scolare de la nivelul Comunei Rediu din judetul Neamt

HCL NR.3 DIN 6 IANUARIE 2021 privind modificarea Hotararii Consiliului local Rediu nr.49 din 4 decembrie 2020 , referitoare la stabilirea impozitelor si a taxelor speciale pentru anul 2021

HCL NR.4 DIN 6 IANUARIE 2021 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.5 DIN 15 FEBRUARIE 2021 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Modernizare drumuri de interes local in comuna Rediu,Judetul Neamt

HCL NR.6 DIN 15 FEBRUARIE 2021 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.7 DIN 15 FEBRUARIE 2021 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exerciutiului bugetar 2020

HCL NR.8 DIN 15 FEBRUARIE 2021 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local desfasurate de benefeciarii ajutorului social

HCL NR.10 DIN 15 FEBRUARIE 2021 privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare drumuri de interes local in comuna Rediu ,judetul Neamt

HCL NR.11 DIN 31 MARTIE 2021 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Ion-Volin

HCLNR1~4

HCL NR.13 DIN 31 MARTIE 2021 privind concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de pasune si fanat proprietate publica respectiv privata a Comunei Rediu

HCL NR.14 DIN 31 MARTIE 2021 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.15 DIN 22 APRILIE 2021 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Rediu pentru anul 2021

HCCC86~1

HCL NR.17 DIN 22 APRILIE 2021 privind aprobarea Raportului de executie bugetara la data de 31 martie 2021

HCL NR.19 DIN 22 APRILIE 2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unor birouri proprietate publica a Comunei Rediu

HCLNR2~2

HCL NR.21 DIN 27 MAI 2021privind includerea in proprietate privata a comunei Rediu a utilajului autoutilitara marca FORD tranzit trend MCA cu cabina simpla 350 L3 RWD2.0TDCi 130CP

HCL NR.22 DIN 27 MAI 2021 privind insusirea fiselor de fundamentare de stabilire a preturilor deseurilor colectate de SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV

HCL NR.23 DIN 27 MAI 2021 privind acordarea de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.24 DIN 14 IUNIE 2021 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limitare de tonaj , pe sectoarele de drumuri comunale si strazi din satele comunei Rediu

HCL NR.25 DIN 14 IUNIE 2021 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.26 DIN 14 IUNIE 2021 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Furnica Nicolaie

HCL NR.27 DIN 14 IUNIE 2021 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.28 DIN 29 IUNIE 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL NR.29 DIN 29 IUNIE 2021 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.30 DIN 29 IUNIE 2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt

HCL NR.31 DIN 29 IUNIE 2021 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.2317 din 12 iunie 2017

HCLNR3~4

HCL NR.33 DIN 29 IULIE 2021 privind acordarea in regim de urgenta a unor ajutoare de inmormantare

HCL NR.34 DIN 29 IULIE 2021 privind aprobarea Raportului de executie bugetara la data de 30 iunie 2021

HCL NR.35 DIN 29 IULIE 2021 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in parcul auto al Primariei comunei Rediu

HC6438~1

HCL NR.39 DIN 31 AUGUST 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL NR.40 DIN 31 AUGUST 2021 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.41 din 14 SEPTEMBRIE 2021privind stabilirea unor conditii in ceea ce priveste acordarea catre punctul de lucru al SC MITCONTRANS SRL

HCL NR.42 DIN 14 SEPTEMBRIE 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HC8494~1

HCL NR.44 DIN 14 SEPTEMBRIE 2021 privind aprobarea subventionarii din bugetul local a taxei de salubritate pentru unele persoane juridice

HCLNR4~2

HCL NR.47 DIN 30SEPTEMBRIE 2021 privind implementarea proiectului DOTARE S.V.S.U.REDIU,COMUNA REDIU,JUDETUL NEAMT

HCL NR.48 DIN 30SEPTEMBRIE 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCLNR4~3

HCL NR.50 DIN 30SEPTEMBRIE 2021 privind Modernizare drumuri in comuna Rediu ,Judetul Neamt

HCL NR.51 DIN 30 SEPTEMBRIE 2021 privind infiintarea unei treceri de pietoni

HCL NR.52 DIN 30 SEPTEMBRIE 2021 privind aprobarea Programului de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale,drumurile vicinale si aleele pietonale in perioada de iarna 2021-2022

HCL NR.53 DIN 30SEPTEMBRIE 2021 privind modificarea art.1 a HCL NR.43 DIN 14 SEPTEMBRIE 2021

HCL NR.54 DIN 30 SEPTEMBRIE 2021 privind aprobarea bugetului de razboi pentru anul 2021

HCL NR.55 DIN 30 SEPTEMBRIE 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

HCL NR.55 DIN 30 SEPTEMBRIE 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny_1

HCL NR.56 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL NR.57 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind aprobarea Raportului de executie bugetara la data de 30 septembrie 2021

HCL NR.58 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind modificarea art.1 a HCL nr.43 din 14 septembrie 2021 ,referitoare la desemnarea reprezentatilor in Consiliu de administratie

HCL NR.59 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare

HCL NR.60 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind aprobarea investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Rediu,judetul Neamt

HCL NR.61 DIN 28 OCTOMBRIE 2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse agroalimentare rationalizate valabil in perioada 2021-2024

HCL NR.62 DIN 1 NOIEMBRIE 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Rediu in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Rediu

HCL NR.63 DIN 1 NOIEMBRIE 2021 privind constituirea Comisiei pentru exercitarea votului secret in cadrul sedintelor Cons.local al hotararilor cu caracter individual cu privire la persoane

HCL NR.64 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind modificarea anexei nr.1 a HCL nr.2 din 6 ianuarie 2021 referitoare la aprobarea Retelei scolare de la nivelul Comunei pentru anul 2021-2022

HCL NR.65 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind aprobarea Retelei scolare de la nivelul Comunei Rediu pentru anul scolar 2022-2023

HCL NR.66 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare

HCL NR.67 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind acordarea in regim de urgenta a unor ajutoare materiale

HCL NR.68 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.69 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de catre beneficiarii de venit minim garantat cf. cu Lg.nr.416 in anul 2022

HCL NR.70 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru Introducere in intravilan in scopul Amenajare complex alimentatie publica cu spatii pentru recreere si distractie

HCL NR.71 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2022

HCL NR.72 DIN 13 DECEMBRIE 2021 privind stabilirea tarifului metru cub de apa pentru anul 2022 respectiv stabilirea unor masuri coercitive

HCL NR.73 DIN 15 DECEMBRIE 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL NR.74 DIN 15 DECEMBRIE 2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiurile de iarna

HCL REDIU 2020

HCL NR.1 DIN 8 IANUARIE 2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Rediu

HCL NR.2 DIN 8 IANUARIE 2020 privind aprobarea Retelei scolare de la nivelul Comunei Rediu din Judetul Neamt

HCL NR.3 DIN 8 IANUARIE 2020 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 31 decembrie 2019

HCL NR.4 DIN 6 FEBRUARIE 2020 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.5 DIN 6 FEBRUARIE 2020 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.6 DIN 6 FEBRUARIE 2020 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Rediu pentru anul 2020

HCL NR.7 DIN 6 FBRUARIE 2020 privind stabilirea cuantumului salariilor asistentilor personali pentru anul 2020

HCL NR.8 DIN 24 APRILIE 2020 privind acordarea dreptului de acces si utilizarea unui drum de exploatare

HCL NR.9 DIN 24 APRILIE 2020 privind acordarea in regim de urgenta a unor ajutoare de inmormantare

HCL NR.10 DIN 24 APRILIE 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

HCL NR.11 DIN 24 APRILIE 2020 privind declansarea procedurii in ceea ce priveste concesionarea unor pasuni aflate in propietatea publica a Comunei Rediu

HCL NR.12 DIN24 APRILIE 2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt si modificarea Actelor Statutare ale Aqua Neamt

HCL NR.13 DIN 24 APRILIE 2020 privind infiintarea ,organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Rediu

HCL NR.14 DIN 24 APRILIE 2020 privind inscrierea unei suprafete de teren in domeniul privat al Comunei Rediu

HCL NR. 39 DIN 10 NOIEMBRIE 2020 privind alrgerea viceprimarului

HCL NR. 50 DIN 14 DECEMBRIE 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

HCL NR.32 DIN 27 AUGUST 2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Rediu pentru anul 2020

HCL NR.33 DIN 27 AUGUST 2020 privind revocarea Hotararii Consiliului local Rediu nr.162020 referitoare la stabilirea unei taxe de tranzit pe drumurile din Comuna Rediu

HCL NR.34 DIN 27 AUGUST 2020 privind acordarea unei servitutii de trecere de pe pasunea Butuc pentru realizarea obiectivului

HCL NR.35 DIN 27 AUGUST 2020 privind ocuparea definitiva si temporara a unor suprafete de teren din domeniul public al Comunei Rediu

HCL NR.37 DIN 10 NOIEMBRIE 2020 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.38 DIN 10 NOIEMBRIE 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Rediu

HCL NR.40 DIN 13 NOIEMBRIE 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

HCL NR.42 DIN 13 NOIEMBRIE 2020 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.44 DIN 13 NOIEMBRIE 2020 privind aprobarea Programului de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale, drumurile vicinale si aleele pitonale in perioada de iarna 2020-2021

HCL NR.45 DIN 13 NOIEMBRIE 2020 privind subventionarea unui contract de furnizare servicii sociale numitei Motfolea Viorica

HCL NR.46 DIN 13 NOIEMBRIE 2020 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la inchiderea exercitiului bugetar 2019

HCL NR.47 DIN 4 DECEMBRIE 2020 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

HCL NR.48 DIN 4 DECEMBRIE 2020 privind proiectul de gaze naturale

HCL NR.49 DIN 4 DECEMBRIE 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2021

HCL REDIU 2019

HCL NR.1 din 8 ianuarie 2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Rediu

HCL NR 8 DIN 31 IANUARIE 2019 privind aprobarea modificarii cuantumului tarifului de salubrizare , practicat de operatorul regional de salubritate SC ROZNOVSAL SRL Roznov

HCL NR 9 DIN 31 IANUARIE 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic si modelului card legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

HCL NR.2 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local Rediu la data de 31 decembrie 2018

HCL NR.3 DIN 3 IANUARIE 2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Comunei Rediu

HCL NR.4 DIN 31 IANUARIE 2019 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.5 DIN 31 IANUARIE 2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rediu

HCL NR.6 DIN 31 IANUARIE 2019 privind acordarea unor facilitati fiscale membrilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Rediu

HCL NR.7 DIN 31 IANUARIE 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Rediu in cadrul A.D..I.AQUA NEAMT

HCL NR.10 DIN 28 FEBRUARIE 2019 privind acordarea unei servitutii de trecere

HCL NR.11 DIN 28 FEBRUARIE 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Rediu

HCL NR.12 DIN 28 FEBRUARIE 2019 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in parcul auto al Primariei Comunei Rediu

HCL NR.13 DIN 28 FEBRUARIE 2019 privind acordarea unor facilitati fiscale Buriuana Aurica

HCL NR.14 DIN 28 FEBRUARIE 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.15 DIN 28 MARTIE 2019 privind aprobarea unei investitii respectiv stabilirea finantarii acesteia

HCL NR.16 DIN 28 MARTIE 2019 privind acordarea unor facilitati fiscale SC IAZUL DELFINULUI SRL Rediu

HCL NR.17 DIN 28 MARTIE 2019 privind luarea la cunostinta a continutului unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei in domeniul gospodaririi apelor

HCL NR.19 DIN 28 MARTIE 2019 privind implementarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fara contract

HCL NR.20 DIN 4 APRILIE 2019 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019

HCL NR.21 DIN 4 APRILIE 2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Reabilitarea scoala cu clasele I-IV sat Socea,comuna Rediu,judetul Neamt

HCL NR.23 DIN 4 APRILIE 2019 privind dosarul sedintei Consiliului local al comunei Rediu din judetul Neamt din data de 4 aprilie 2019

HCL NR.24 DIN 4 APRILIE 2019 privind aprobarea bugetului de razboi pentru anul 2019

HCL NR.25 DIN 4 APRILIE 2019 privind plata unor cheltuieli judiciare

HCL NR.26 DIN 4 APRILIE 2019 privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018

HCL NR.28 DIN 21 MAI 2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Rediu nr.20 din 28 martie 2019 , referitoare la aprobarea Bugetului local al Comunei Rediu pentru anul 2019

HCL NR.29 DIN 21 MAI 2019 privind acordarea in regim de urgenta a unor ajutoare de inmormantare

HCL NR.30 DIN 21 MAI 2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

HCL NR.31 DIN 21 MAI 2019 privind reorganizarea componentei Serviciului voluntar pentru situatii de urgente Rediu

HCL NR.32 DIN 21 MAI 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.33 DIN 28 IUNIE 2019 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.34 DIN 28 IUNIE 2019 privind acordarea unor ajutoare

HCL NR.35 DIN 28 IUNIE 2019 privind stabilirea Zilei Comunei Rediu respectiv a locatiei, programului si a ltor cheltuieli afereante acesteia

HCL NR.36 DIN 28 IUNIE 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

HCL NR.37 DIN 28 IUNIE 2019 privind transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 1 mp ,teren apartinand domeniului public al Comunei Rediu catre SC DELGAZ GRIS SA

HCL NR.38 DIN 22 AUGUST 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

HCL NR.40 DIN 22 AUGUST 2019 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL NR.41 DIN 22 AUGUST 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.42 DIN 22 AUGUST 2019 privind reorganizarea componentei Serviciului voluntar pentru situatii de urgente Rediu

HCL NR.43 DIN 13 SEPTEMBRIE 2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Rediu,respectiv al operatorului economic in Consiliul de admistratie al Scolii Gimnaziale,Comuna Rediu

HCL NR.44 DIN 13 SEPTEMBRIE 2019 privind relocarea Centrului de documentare si informare de la Scoala Rediu la Scoala Poloboc

HCL NR.45 DIN 13 SEPTEMBRIE 2019 privind stabilirea cuantumului tarifelor de inchiriere a utilajelor respectiv a microbuzelor scolare proprietatea Comunei Rediu

HCL NR.46 DIN 13 OCTOMBRIE 2019 privind acordul de principiu in vederea inchirierii pe perioada determinata a unui imobil situat in satul Socea ,str.Socei ,nr.68,,comuna Rediu,proprietatea dl.zanoaga Vasile

HCL NR.47 DIN 13 SEPTEMBRIE 2019 privind inscrierea unei suprafete de teren in domeniul privat al Comunei Rediu

HCL NR.49 DIN 27 SEPTEMBRIE 2019 privind declansarea procedurilor pentru inscrierea in Cartea funciara,deschisa la nivelul Comunei Rediu,a pasunilor comunale

HCL NR.50 DIN 27 SEPTEMBRIE 2019 privind abrogarea unor hotarari referItoare la acordarea de facilitati fiscale voluntarilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Rediu

HCL NR.51DIN 24 OCTOMBRIE 2019 privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de la nivelul Comunei Rediu

HCL NR.52 DIN 24 OCTOMBRIE 2019 privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 30 septembrie 2019

HCL NR.53 DIN 24 OCTOMBRIE 2019 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL NR.54 DIN 24 OCTOMBRIE 2019 privind modificarea Hotararii Consiliului local Rediu nr.27 din 22 iulie 2016 referitoare la constituirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HCL NR.55 DIN 24 OCTOMBRIE 2019 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt

HCL NR.56 DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind rectificarea bugetului local oentru anul 2019

HCL NR.57 DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea art.1 al HCL Rediu nr.40 din 29 iulie 2013

HCL NR.58 DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL NR.59 DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului local Rediu nr.3 din 31 ianuarie 2019

HCL NR.60 DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiurile de iarna

HCL NR.61DIN 22 NOIEMBRIE 2019 privind Programul de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale,drumurile vecinale si aleele pietonale in perioada de iarna 2019-2020

HCL NR.62 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

HCL NR.63 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2020

HCL NR.64 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Rediu,Judetul Neamt,revizuit cf.OUG nr.57 privind Codul administrativ

HCL NR.65 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind aprobareaRegulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV

HCL NR.66 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind insusirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor public de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ECORPR

HCL NR.67 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind insusirea fiselor de fundamentare de stabilire a preturilor deseurilor colectate de SC ROZNOVSAL SRL ROZNOV

HCL NR.68 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Neamt in vederea exercitarii votului

HCL NR.69 DIN 13 DECEMBRIE 2019 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii ajutorului social

HCL REDIU 2018
HCL Rediu nr. 1 din 9 ianuarie 2018, privind decificitul bugetar

HCL Rediu nr. 2 din 9 ianuarie 2018, privind executia bugetara 2017

HCL Rediu nr. 3 din 9 ianuarie 2018, privind aprobarea retelei scolare

HCL Rediu nr. 4 din 31 iannuarie 2018, privind utilizare excedent bugetar 2017

HCL Rediu nr. 5 din 31ian 2018, privind stabilirea functiilor publice și contractuale

HCL Rediu nr. 6 din 31 ian. 2018, privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

HCL Rediu nr. 7 din 31 ian.2018, privind acordarea unor facilităti fiscale voluntarilor din cadrul S.V.S.U REDIU

HCL Rediu nr. 8 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti ptr autoviculele aflate in parcul auto

HCL Rediu nr. 9 din 31 ian. 2019 privind subventionare furnizare servicii numitului MUNTEANU NECULAI

HCL Rediu nr. 10 din 13 februarie 2018 privind aprob. dezmembr inscrisa in Cartea funciara

HCL Rediu nr. 11 din 13.02. 2018, privind aprob bugetul local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 12 din 13 febr. 2018, privind bugetul de razboi ptr. anul 2018

HCL Rediu nr. 13 din 13 febr.2018 privind stabilire cotei din Buget venituri si cheltuieli pe 2018 privind fondul de rezerva

HCL Rediu nr. 14 din 13. febr. 2018 privind stabilirea cotei din Bugetul de venituri pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 15 din 13 februarie 2018, modificarea si completarea actului Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA NEAMT

HCL Rediu nr. 16 din 23 febr.2018, privind reorganizarea componentei SVSU Rediu

HCL Rediu nr. 17 din 23 februarie 2018 privind aprob Plan urbanistic zonal ptr construire iaz benf BURSUC NICOLE -CRISTINEL

HCL Rediu nr. 18 din 23 februarie 2018, privind acordarea unor drepturi membrilor S.V.S.U Rediu

HCL Rediu nr. 19 din 23 febr. 2018 privind stabilirea perioadei de pasunat ls nivelul comunei

HCL Rediu nr. 20 din 30 martie 2018 privind aprob. documentaiei pentru concesionarea prin licitaie publica a suprafetei de 35,71 ha pasune din sola Butuc

HCL Rediu nr. 21 din 30 martie 2018 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 22 din 30 martie 2018 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in com. Rediu

HCL Rediu nr. 23 din 30 martie 2018 privind subventionarea unui contract de furnizare servicii sociale numitei Munteanu Maria

HCL Rediu nr. 24 din 30 martie 2018 privind aprobarea declansarii procedurii pentru elaborarea si avizarea Planului urbanistic zonal -zona Butuc

HCL Rediu nr. 25 din 30 martie 2018 privind abrogarea unor pozitii din domeniul public al com. Rediu si inscrierea acestuia in domeniul privat

HCL Rediu nr. 26 din 30 martie 2018 privind desfiinarea investitiei ,,Construire teren de sport in Parcul Cieri’

HCL Rediu nr. 27 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea investitiei ,,Amenajare teren de sport in parcul comunal Rediu’

HCL Rediu nr. 28 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile propretatea publica

HCL Rediu nr. 29 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea unei investitii respectiv stabilirea finantarii acesteia

HCL Rediu nr. 30 din 25 mai 2018 privind acordarea ]n regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 31 din 25 mai 2018 privind rectyificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 32 din 25 mai 2018 privind modif. art nr.1 al Hot C.L. nr.23 din 23 martie 2018

HCL Rediu nr. 33 din 25 mai 2018 privind aprobarea unui Plan urbanistic zonal

HCL Rediu nr. 34 din 25 mai 2018 privind acordarea unui mandat special Asociaei Dezvoltare Intercomunitara

HCL Rediu nr. 35 din 25 mai 2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie sistem iluminat public

HCL Rediu nr. 36 din 25 mai 2018 privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 37 din 25 mai 2018, privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 38 din 25 mai 2018 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 martie 2018

HCL Rediu nr. 39 din 26 iunie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 40 din 26 iunie 2018 privind stabilirea ,,Ziua Comunei Rediu” si cheltuielile aferente acesteia

HCL Rediu nr. 41 din 26 iunie 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr. 42 din 26 iunie 2018 privind subvebtionarea cheltuielilor ptr sistemul local de distributie a apei in comuna Rediu

HCL Rediu nr. 43 din 26 iunie 2018, privind aprobarea investitiei ,,Amenajare teren de sport in Parcul comunei

HCL Rediu nr. 44 din 26 iunie 2018, pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a unor imobile proprietatea publica a Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 45 din 30 iulie 2018, privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 iunie 2018

HCL Rediu nr. 46 din 30 iulie 2018 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.40 din 29 iulie 2013, referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii

HCL Rediu nr. 47 din 30 iulie 2018 privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 48 din 30 iulie 2018 privind acordarea unui premiu de longevitate doamnei HATAPUC CATINCA cu ocazia implinirii varstei de 101 ani

HCL Rediu nr. 49 din 31 august 2018, privind acordarea unui ajutor material in regim de urgenta

HCL Rediu nr. 50 din 31 august 2018 privind modificarea art.1 a HCL Rediu pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei Rediu

HCL Rediu nr. 51 din 31 august 2018 privind acordarea unor facilitati dl. Motfolea Andrei Adrian

HCL Rediu nr. 52 din 31 august 2018 privind gospodarirea Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 53 din 27 septembrie 2018 privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 54 din 27 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 55 din 27 septembrie 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr. 56 din 27 septembrie 2018 privind acordarea unor facilitati fiscale numitului Dogariu Romeo

HCL Rediu nr. 57 din 27 septembrie 2018 privind desemnarea repr. C.L. Rediu respectiv al operatorului economic in Consiliul de

HCL Rediu nr. 58 din 27 septembrie 2018 privind insusirea Raportului de evaluare pentru inchieriere Apartamente in bloc de locuite proprietatea publica a Comunei Rediu

HCL Rediu nr. 60 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea unei investitii respectiv stabilirea finantarii acesteia

HCL Rediu nr. 61 din 27 septembrie 2018 privind achizitionarea unui tractor cu utilajele aditionale

HCL Rediu nr. 62 din 26 octombrie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr. 63 din 26 octombrie 2018,privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr. 76 din 27 noiembrie 2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxele speciale pentru anul 2019

HCL Rediu nr.64 din 26 octombrie 2018, aprobarea Programului de masuri privind asigurarea starii de circulatie pe drumurile comunale, in perioada de iarna 2018-2019

HCL Rediu nr.65 din 26 octombrie 2018, privind contractarea serviciilor unui executor judecatoresc in vederea recuperarii

HCL Rediu nr.66 din 26 octombrie 2018, privind stabilirea valorii de achizitie unui tractor cu utilaje aditionale

HCL Rediu nr.67 din 27 noiembrie 2018, privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr.68 din 27 noiembrie 2018, privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiurile de iarna

HCL Rediu nr.69 din 27 noiembrie 2018, privind acordarea in regim de urgenta a unui ajutor de inmormantare

HCL Rediu nr.70 din 27 noiembrie 2018, privind aprobarea Contului de executie al bugetului local Rediu la data de 30 septembrie 2018

HCL Rediu nr.71 din 27 noiembrie 2018, privind aprobarea organigramei și statului de functii Aparatului de specialitate al primarului

HCL Rediu nr.72 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului, programuluii și a autorizatiei de functionare

HCL Rediu nr.73 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Rediu

HCL Rediu nr.74 din 27 noiembrie 2018, privind acordarea unor facilitati fiscale numitului Bordea I. Gheorghe

HCL Rediu nr.75 din 27 noiembrie, privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL Rediu nr.76 din 27 noiembrie 2018, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019

HCL Rediu nr.77 din 18 decembrie 2018, privind rectificarea Bugetului local pentru anul 2018

HCL Rediu nr.78 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea ,,Planului de actiune sa7u de lucrari de interes local desfasurate de beneficiarii ajutorului social”

HCL Rediu nr.79 din 18 decembrie 2018, privind darea in custodie a unor bunuri ( costume nationale) din inventarul Comunei Rediu catre Scoala Gimnaziala, Comuna Rediu

HCL Rediu nr.80 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea Retelei scvolarer de la nivelul Comunei Rediu din judetul Neamt

SKMBT_28320011509550
HCL Rediu 2018 – II
HCL Rediu 2018 – I